Orders placed before 1pm are dispatched the same day* - DPD next working day deliveries are delivered Monday - Friday
Orders placed before 1pm are dispatched the same day* - DPD next working day deliveries are delivered Monday - Friday
Przejdź do treści

Warunki konkursu

Poniżej przedstawiamy nasze ogólne zasady i warunki konkursu.

W niniejszym regulaminie następujące słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie:

'Konkurs' oznacza jakikolwiek konkurs lub promocję na jednej lub kilku naszych stronach internetowych lub portalach społecznościowych.

Uczestnik" oznacza każdą osobę, która bierze udział w Konkursie.

Nagroda" oznacza dowolną nagrodę lub upominek oferowany lub przyznawany w ramach Turnieju.
Zasady Szczegółowe" oznaczają zasady szczegółowe, instrukcje dotyczące zgłoszeń oraz wszelkie inne szczegółowe informacje lub Warunki dotyczące danego Turnieju lub Nagrody, opublikowane na niniejszej stronie internetowej lub na innej stronie internetowej lub w innych mediach, na których odbywa się Turniej.
Warunki" oznaczają niniejsze Zasady i Warunki Konkursu wraz z Zasadami Szczegółowymi.
My" oznacza Simply2 Pet Products z 23 Dale Road, Sheriff Hutton, York YO60 6RZ i jej filie. Terminy "My" i "nasz" będą interpretowane odpowiednio.
Ty" oznacza Uczestnika lub zwycięzcę (w zależności od przypadku) Konkursu, a słowo "Twój" należy interpretować odpowiednio.
 • Wszystkie Konkursy podlegają niniejszym Warunkom i Zasadom Szczegółowym (jeśli mają zastosowanie).
 • Obowiązują Standardowe Warunki i Zasady - kliknij tutaj , aby je zobaczyć.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia, zmiany lub zawieszenia Konkursu i/lub zmiany niniejszych Warunków lub Zasad Szczegółowych (jeśli mają zastosowanie) w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Wszyscy Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Może być wymagany dowód pełnoletności.
 • Jeżeli Zasady Szczegółowe nie stanowią inaczej, nie możesz brać udziału w Turnieju, jeżeli jesteś bezpośrednio lub pośrednio związany z Turniejem.
 • Konkursy są otwarte dla Uczestników z Wielkiej Brytanii.
 • Dozwolone jest tylko jedno zgłoszenie na jeden adres, chyba że Zasady Szczegółowe zezwalają na wielokrotne zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który dokona lub będzie próbował dokonać wielokrotnego zgłoszenia.
 • Wszystkie kompletne zgłoszenia muszą wpłynąć przed upływem terminu podanego na stronie informacyjnej Turnieju lub w Zasadach Szczegółowych (jeśli dotyczy). Dowód wysłania nie jest dowodem otrzymania zgłoszenia.
 • Spóźnione, niekompletne lub w inny sposób niekwalifikujące się zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane.
 • Jeśli Uczestnicy korzystają z faksu, który nie jest opłacany przez nich samych, przed przystąpieniem do Turnieju powinni poprosić o zgodę płatnika rachunku.
 • O ile nie określono inaczej, zgłoszenia do Konkursu nie będą zwracane.
 • Nagroda i struktura Nagrody dostępnej dla zwycięzcy(ów) zostaną wyraźnie określone na stronie informacyjnej Turnieju lub w Zasadach Szczegółowych (jeśli mają zastosowanie).
 • Nagroda nie może być wypłacona w gotówce.
 • Nagroda jest bezzwrotna i nie podlega przekazaniu, chyba że zostanie to uzgodnione na piśmie.
 • Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, której zakup, wykorzystanie lub posiadanie z jakiegokolwiek powodu byłoby prawnie zabronione.
 • O ile nie zostało to wyraźnie określone na stronie informacyjnej Konkursu lub w Zasadach Szczegółowych (jeśli dotyczy), Nagrody nie obejmują kosztów podróży, posiłków, ubezpieczenia, zakwaterowania, opłat za usługi ani żadnych innych przedmiotów lub wydatków.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia Nagrody Nagrodą o równoważnej lub wyższej wartości pieniężnej, jeśli nieprzewidziane okoliczności będą tego wymagały.
 • Z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania lub oszustwa i w zakresie dozwolonym przez prawo, Simply2 Pet Products Limited, oraz jej spółki stowarzyszone i agenci, wykluczają odpowiedzialność i wszelkie zobowiązania wynikające z przesunięcia terminu, anulowania, opóźnienia lub zmiany szczegółów Nagrody poza naszą kontrolą oraz za wszelkie działania lub niedotrzymanie warunków przez dostawcę będącego osobą trzecią.
 • Warunki i postanowienia każdego innego dostawcy mają również zastosowanie do Nagrody, jeśli ma to zastosowanie. Jeśli istnieje konflikt pomiędzy Warunkami i Postanowieniami osób trzecich a niniejszymi Warunkami lub Zasadami Szczegółowymi (jeśli dotyczy), wówczas te mają pierwszeństwo.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Nagrody, które nie dotrą do zwycięzców z powodów pozostających poza naszą kontrolą.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność podjęcia Nagrody przez zwycięzcę. Jeśli zwycięzca(y) nie jest(są) w stanie lub nie jest(są) dostępny(i) do przyjęcia Nagrody z jakiegokolwiek powodu, który jest poza naszą kontrolą, zastrzegamy sobie prawo do wybrania zwycięzcy zastępczego.
 • O ile nie określono inaczej w Zasadach Szczegółowych, nie można wygrać więcej niż jednej Nagrody w ramach jednego Turnieju, a my zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania lub odebrania drugiej lub kolejnej Nagrody.
 • Zwycięzca(y) zostanie(ą) wybrany(i) losowo spośród wszystkich prawidłowych i kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych.
 • Zwycięzca(y) zostanie(ą) powiadomiony(i) pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia Turnieju. Jeśli nie będzie można skontaktować się ze zwycięzcą lub nie odbierze on Nagrody w rozsądnym czasie, zastrzegamy sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • Data losowania: Następny dzień roboczy po dacie zamknięcia (o ile nie określono inaczej w Zasadach Szczegółowych).
 • Decyzja naszych sędziów jest ostateczna i rozstrzygająca we wszystkich okolicznościach i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.
 • Możemy odrzucić lub zdyskwalifikować każde zgłoszenie (w tym zwycięskie zgłoszenie), jeśli dany Uczestnik lub osoba upoważniona przez Uczestnika do zajmowania się jego zgłoszeniem zachowuje się w stosunku do nas w sposób, który zasadnie uznamy za nieodpowiedni, niezgodny z prawem lub obraźliwy. Jeśli zwycięskie zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane, zastrzegamy sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • Możemy opublikować nazwiska zwycięzców i udostępnić je osobom trzecim na ich prośbę, którą można złożyć wysyłając zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na nasz adres w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia danego Konkursu.
 • Zwycięzca (zwycięzcy) może (mogą) być zobowiązani do udziału w reklamie organizowanej przez nas lub w naszym imieniu. Zwycięzca(y) wyraża(ją) zgodę na udział, na naszą prośbę, w reklamie i zgadza(ją) się, że posiadamy wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do takiej reklamy i możemy ją wykorzystać według własnego uznania. Możemy odnosić się do związku zwycięzcy z Turniejem lub Nagrodą we wszystkich materiałach reklamowych, marketingowych i innych.
 • Zwycięzca(y) wyraża(ją) zgodę na wykorzystanie jego nazwiska i podobizny do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.
 • Zgłaszając udział w Turnieju lub przesyłając film, zdjęcie lub inne materiały związane z Turniejem, potwierdzasz, że udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na prawa własności intelektualnej związane z pracą konkursową, dzięki czemu będziemy mieli prawo do wykorzystania tej pracy we wszystkich mediach bez ponoszenia kosztów. Uczestnik nie będzie również naruszał praw własności intelektualnej, prywatności ani żadnych innych praw osób trzecich, ani nie będzie łamał żadnych obowiązujących przepisów prawa.
 • Uczestnikom lub zwycięzcom nie przysługuje żadne wynagrodzenie w związku z ich udziałem w Turnieju.
 • Przyjmuje się, że przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki i zgadza się na ich przestrzeganie.
 • Wszystkie szczegóły są poprawne w momencie oddania do druku.
 • Zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym.
 • E&OE.